1. Siųsk siuntas pigiau
2. Automatinis duomenų įvedimas
 
3. Saugūs atsiskaitymo būdai
 
Pagrindinis meniu

       Turite klausimų?

 
 
 
  Tiesiog paklauskite mūsų.
 
 +370 604 604 41
Darbo dienomis nuo 8:00  iki 16:00 val.
Siuntiniai

 

Privatumo politika

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1 Pardavėjas - UAB „Siunta EU“ juridinio asmens kodas: 303019133, registruotos buveinės adresas: Pylimo g. 35/31, Vilnius, savo interneto svetainėje kurjeriaipigiau.lt siekia užtikrinti, kad visos svetainėje teikiamos paslaugos būtų saugios ir prieinamos svetainės lankytojams. Šiame dokumente informuojama, kokia informacija gali būti renkama iš svetainės lankytojų ir kokiems tikslams Bendrovė naudoja gautą informaciją.

1.2 Kurjeriai pigiau.lt - siuntų užsakymų ir valdymo sistema, esanti adresu kurjeriaipigiau.lt

1.3 Vartotojas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą: 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4 Vykdytojas - juridinis asmuo, Vartotojo pasirinktas faktiškai atlikti Kurjerių paslaugas.

1.5 Paskyra - Vartotojo registravimosi kurjeriaipigiau.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

1.6  Kurjeriai pigiau.lt paskyros - tai Kurjeriai pigiau.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Kurjeriai pigiau.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.

1.7 Paslaugos - visos Kurjeriai pigiau.lt Vartotojui teikiamos paslaugos.

1.8 Slapukas - tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Kurjeriai pigiau.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.9 Slaptažodis - Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Kurjeriai pigiau.lt, o vėliau nauduoja siekiant prisijungti prie Paskyros.

1.10 Naršyklė - yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

1.11 Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

1.12 Asmens duomenų valdytojas -
UAB "Siunta EU"

1.13 Privatumo politika - šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Kurjeriai pigiau.lt.

1.14 IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.15 Taisyklės - Paslaugų teikimo taisyklės siuntų užsakymų ir valdymo sistemoje kurjeriaipigiau.lt.

1.16 Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Kurjeriai pigiau.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Kurjeriai pigiau.lt siūlomomis Paslaugomis.

2.2 Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Kurjeriai pigiau.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Kurjeriai pigiau.lt Paskyroms.

2.3 Vartotojas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.4 Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Kurjeriai pigiau.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Kurjeriai pigiau.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Kurjeriai pigiau.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

2.5 UAB "Siunta EU" neįregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.

2.6 Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad kurjeriaipigiau.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad UAB "Siunta EU" nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.7 Asmenys gali atlikti siuntų užsakymus kurjeriaipigiau.lt veiksmus prisiregistravęs prie kurjeriaipigiau.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Vartotojo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys: Siuntėjo ir Gavėjo vardus, pavardes / pavadinimus, adresus, pašto kodus ir veikiančius mobilaus telefono numerius ir / arba el. pašto adresus. Šie duomenys naudojami tik Taisyklėse minimų UAB „Siunta EU“ paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

2.7 Asmenys, norintys registruotis kurjeriaipigiau.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojas gali bet kuriuo metu:

2.7.1 Koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Vartotojas.

2.7.2 Kreiptis į Kurjeriai pigiau.lt elektroninio pašto adresais kurjeriaipigiau@siunta.eu arba info@siunta.eu, dėl Paskyros panaikinimo.

2.7.3 Pateikti banko sąskaitos numerį kurjeriaipigiau.lt iš Vartotojo reikalauja tik tuo atveju, jai Vartotojo ketina naudotis papildoma paslauga C.O.D - grynųjų pinigų surinkimo paslauga.

 

3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1 Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas kurjeriaipigiau.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai kurjeriaipigiau.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis kurjeriaipigiau.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas kurjeriaipigiau.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2 Jei Vartotojas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Vartotojas turi pranešti Kurjeriai pigiau.lt elektroninio pašto adresais kurjeriaipigiau@siunta.eu arba info@siunta.eu, arba skambinti bendruoju kurjeriaipigiau.lt klientų konsultavimo telefonu +370 604 60441 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

3.3 UAB "Siunta EU"  patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje siuntų užsakymų ir valdymo sistemoje kurjeriaipigiau.lt. teikiamas paslaugas. UAB "Siunta EU" taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Kurjeriai pigiau.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

3.4 UAB "Siunta EU" įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.4.1 Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – UAB "Siunta EU" partneriams, teikiantiems siuntų pristatymo ar kitas Vartotojo užsisakytas paslaugas.

3.4.2 Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

3.4.3 Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.5 Vartotojas turi šias teises:

3.5.1 Pateikęs užklausą Kurjeriai pigiau.lt raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5.2 Pateikęs užklausą Kurjeriai pigiau.lt raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5.3 Pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu kokybe@siunta.eu, telefonu +370 604 60441 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

3.5.4 Nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti paslaugų elektroninėje siuntų užsakymų ir valdymo sistemoje kurjeriaipigiau.lt.

3.5.5 Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 3.2 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.6 Siuntų pristatymo/atsiėmimo metu, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar siuntų atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.6 Vartotojas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš kurjeriaipigiau.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Kurjeriai pigiau.lt partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4 punkte, taip pat Kurjeriai pigiau.lt ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

3.7 Vartotojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

3.8 UAB "Siunta EU" Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi kurjeriaipigiau.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 3.12 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 3.12 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

3.9 UAB "Siunta EU" vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys kurjeriaipigiau.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.10 Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi kurjeriaipigiau.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

3.11 Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie kurjeriaipigiau.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti UAB "Siunta EU".

3.12 Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis UAB "Siunta EU" turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal kurjeriaipigiau.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (3) jeigu UAB "Siunta EU" yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu UAB "Siunta EU" yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

3.13 Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti UAB "Siunta EU" raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą UAB "Siunta EU" tiesiogiai adresu Pylimo g. 35/31, LT-0309. Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresais kurjeriaipigiau@siunta.eu arba info@siunta.eu iš Privatumo politikos 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. UAB "Siunta EU", gavęs tokį Vartotojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Vartotojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Vartotojo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

3.14 Administruodamas kurjeriaipigiau.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus.

 

4. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

4.1 Vartotojas suteikia teisę kurjeriaipigiau.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose kurjeriaipigiau.lt dokumentuose.

4.2 Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Kurjeriai pigiau.lt iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad kurjeriaipigiau.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3 Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs UAB "Siunta EU" tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis kurjeriaipigiau.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Vartotojo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į UAB "Siunta EU" elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. UAB "Siunta EU", gavęs tokį Vartotojo paklausimą, jam atsako, ar su Vartotoju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Vartotojo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.4 Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Vartotojas turi teisę kreiptis į UAB "Siunta EU" elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Vartotojas, kuris naudojasi kurjeriaipigiau.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš kurjeriaipigiau.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Vartotojas, kuris naudojasi kurjeriaipigiau.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Kurjeriaipigiau.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Vartotojo, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.5 Jeigu kurjeriaipigiau.lt abejoja Vartotojas pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

4.6 Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Vartotojas gali kreiptis į UAB "Siunta EU" elektroninio pašto adresu info@siunta.eu.

 

5. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

5.1 Siekiant, kad Vartotojui būtų suteiktos visavertės elektroninės siuntų užsakymo ir valdymo sistemos kurjeriaipigiau.lt paslaugos, į Vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją kurjeriaipigiau.lt naudoja Vartotojo kaip ankstesnio kurjeriaipigiau.lt internetinės siuntų užsakymo ir valdymo sistemos lankytojo atpažinimui, informacijos apie paslaugas.] Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) kurjeriaipigiau.lt ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros elektroninės siuntų užsakymo ir valdymo sistemos kurjeriaipigiau.l funkcijos jam gali neveikti. Vartotojas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja kurjeriaipigiau.lt Partneriai.

5.2 Kurjeriaipigiau.lt naudojami Slapukai:

5.2.1 Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Vartotojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. kurjeriaipigiau.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Vartotojų dėmesį, kad kai kurie kurjeriaipigiau.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Vartotojas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų kurjeriaipigiau.lt Partnerį.

5.3 Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 2.4 punkte numatyta tvarka.